Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. Daňová soustava 2/2

17. 5. 2010

Přímé daně

- Daň z příjmu:

· Srážková daň

· FO

· PO

 

Srážková daň §36

- 15%

- Zvláštní sazba daně je stanovena zákonem §36

- Neobjevuje se v daňovém přiznání

- Zákon o daních z příjmů nedovoluje uplatnit daňové výdaje

- Nejčastějšími příjmy jsou příjmy z úroků

- Daň z příjmu FO:

· Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

Ø Ze závislé činnosti – zejména příjmy ze zaměstnání (mzda), příjmy společníků v s. r. o. nebo komanditistů, členů družstev,…

Ø Funkční požitky – příjmy, které se vyplácejí za výkon veřejné funkce, např. platy členů vlády,…

· Příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti

Ø Daň z podnikání

Ø Příjmů z jiné samostatně výdělečné činnosti

· Příjmy z kapitálového majetku

· Příjmy z pronájmu

· Ostatní příjmy

- Daň z příjmu osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ):

Výpočet daně:

· Rozdíl příjmů a výdajů:

Ø Mnoho osob vedle svého zaměstnání se věnuje ještě podnikání:

o Pronajímá prostory

o Příležitostné příjmy

o Příjmy z kapitálového majetku – pouze podnikatelé - BÚ – přijaté úroky ve výpočtu uvádět samostatně jako příjem §8 → pro každý druh příjmu se vypočte rozdíl příjmů a výdajů samostatně (kromě §8 – kapitálový majetek, kde se výdaje neodečítají)

· Úprava rozdílu na základ daně - §24- uznat je možné jen ty náklady (výdaje), které souvisí s dosažením, zajištěním a udržením příjmů → uznávají se takové výdaje, které byly vynaloženy za účelem získání příjmů (spotřeba materiálu, sociální pojištění, ZP za zaměstnance). Výdaje, které nelze uznat, jako daňově účinné jsou stanoveny v §25 penále, výdaje na reprezentaci, SP a ZP za osobu samostatně výdělečně činnou. U některých výdajů §24 omezují maximální výši – (odpisy, cestovné, splátky finančního leasingu). Pokud počítáme s více druhy příjmů, vyčíslíme samostatně dílčí základ daně.

Dílčí základ daně = příjmy – výdaje + daňově neuznatelné výdaje (§25) penále, výdaje na reprezentaci – nezdaňované příjmy, jako je ztráta (§34)

· Upravený základ daně – vznikne odečtením 2 skupin položek, které základ daně sníží a to §34 – daňová ztráta §15 hodnota daru

Ø Zdravotnické prostředky – do částky, kterou hradí pojišťovna, pomůcky pro děti a lidi v invalidním důchodu – alespoň 2% až je 1 000Kč

Ø Odečítá se částka, která se rovná úrokům ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru od banky

Ø Úhrn příspěvků zaplaceným podnikatelem snížením o 6 000Kč, maximální částka 12 000Kč

Ø Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělání, pokud už nebyly hrazeny zaměstnavatelem, maximálně 10 000Kč, poplatník se zdravotním postižením 13 000Kč a s těžším postižením 15 000Kč

Ø Ztráta se může odečíst v dalších 5 letech

· Sazby daně a výpočet – upravený základ daně zaokrouhlíme na 100 dolů a daň v loni i letos sazba 15%

- Termíny přiznání a placení

· Daňové přiznání se musí podat a zaplatit do 31. 3. Následujícího roku (zdaňovacím obdobím je kalendářní rok) pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, termín se prodlužuje do 30. 6.

· Většina poplatníků platí na každý rok zálohy, výše je určena §38a

 

 

Poslední známá daňová povinnost

Výše zálohy

Termíny

do 30 000Kč

x

x

30 000Kč - 150 000Kč

40% poslední známé daňové povinnosti

15. 6. a 15. 12.

150 000Kč a více Kč

1/4poslední známé daňové povinnosti

15. 3. a 15. 12., 15. 9. a 15. 12.

 

- % uplatnění výdajů – Zjednodušený postup – místo skutečných výdajů mohou od příjmu odečíst výdaje stanovené jako % z příjmů viz. §7 zákon o daních z příjmu. Zda poplatník odečte skutečné výdaje nebo % závisí na jeho vlastním rozhodnutí

 

- Výpočet daně v případě 2 a více zaměstnavatelů – zaměstnanec musí podat daňové přiznání, pokud pracoval u 2 zaměstnavatelů současně. Vyžádá si od zaměstnavatelů potvrzení o příjmu a sražených zálohách na daň, vypracuje daňové přiznání.

 

- Daň z příjmu PO

· Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti PO, které vedou účetnictví

· Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok

· Sazba daně §21: 20%

· Termín přiznání a placení daně – daňové přiznání se podává po uplynutí roku do 31. 3. Následujícího roku, pokud zpracovává daňový poradce do 30. 6., do stejného termínu musí být daň i zaplacena

· Zálohy na daň jsou stanoveny jako u FO

· Upravený základ daně se zaokrouhluje na 1 000Kč dolů

· Od daně můžeme odečíst slevy na dani §35 – osoby s lehčím zdravotním postižením 18 000Kč, osoby s těžkým zdravotním postižením 60 000Kč

 

Silniční daň

- Předmět daně § 2: Jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti

- Poplatníci §4: je provozovatel vozidla uvedený v technickém průkazu vozidla. V případě soukromých vozů je to zaměstnavatel

- Osvobozena např. jednostopá, 3 - kolová vozidla, zabezpečovací linkovou osobní vnitrostátní přepravu

- Základ daně §5? U osobních automobilů objem válců a nákladních automobilů je to hmotnost vozidla a počet náprav

- Sazba daně §6: je dána v Kč v roční výši (možné slevy dle daňových zákonů §12)

- Zdaňovací období §13: je kalendářní rok, daňové přiznání se musí podat do 31. 1. Kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období §15

- Poplatník: platí zálohy §10 a to 4x ročně 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12.

- Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc. Platba za prosinec se provádí v lednu v ročním zúčtování.

- §11 daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé Kč nahoru

 

 

 

 

 

Daň z nemovitostí

- Předmět daně: pozemky a statky

- Poplatník: vlastník pozemku nebo stavby

- Základ daně: liší se podle místa, kde nemovitost leží, FÚ nám vyměří a předepíše daň daňovým výměrem

- Předmět daně:

a) Pozemky

Ø Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady

Ø Luka, pastviny

Ø Hospodářské lesy

Ø Rybníky s chovem ryb

b) Stavby

Ø Obytný dům

Ø Stavby k individuální rekreaci

Ø Garáž

- Placení daně: daňové přiznání se znovu nepodává, když nedojde ke změně vlastníka

- Termín placení – 31. 5. (ročně)

 

Dědická daň

- Předmět daně

Ø Zděděný majetek – movitý, nemovitý

Ø Osvobozen je zděděný majetek, kde je dědicem příbuzný (I. a II. skupina poplatníků)

- Poplatník – dědic (FO i PO), PO jen tehdy, jestliže existuje závěť, ve které je jí majetek odkázán

- Základ daně – cena majetku, odečítají se dluhy zůstavitele, cena majetku osvobozeno od daně, náklady na pohřeb a notářské řízení

- Sazba 50%

- Zdaňovací období – měsíc

 

Darovací daň

- Předmět daně:

Ø Vymezení daru pro účely daně je ale širší než to, co běžně darem míníme

Ø Dar: - darování peněz, movité věci, nemovité věci, ale i prominutí dluhu) jakýkoliv majetkový prospěch, který jsme nabyli bezúplatně

Ø Osvobozeno od daně pro I. a II. dědickou skupinu

- Poplatník

Ø Příjemce daru

Ø Pokud věnujeme dar do ciziny, poplatníkem je dárce

- Základ daně

Ø Hodnota daru, odečtou se dluhy, které se váží k daru a dovozní daň při darování ze zahraničí

- Zdaňovací období

Ø Měsíc

 

Daň z převodu nemovitosti

- Předmět daně – prodej nemovitostí

- Poplatník – prodávající (ve většině případů)

- Základ daně – cena nemovitosti stanovena odhadem znalce

- Sazba – 3%

- Zdaňovací období – 3 měsíce

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář