Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. Hlavní činnost podniku

15. 5. 2010

Hlavní činnost podniku

 

Výrobní činnost

- Dobývání nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody, stavebnictví, zemědělství a myslivost

- Veškeré činnosti, které vedou k hotovému výrobku

- Řadíme do něj:

* Základní procesy – zpracování materiálu na výrobek neboli ty procesy, které vlastně považujeme za výrobu

* Pomocné procesy – procesy umožňující průběh výroby, typicky mezi ně počítáme údržbu, výrobu energie, výrobu a úpravu nářadí či čistírnu odpadních vod. Tyto činnosti nemusí podnik provádět sám, ale může je zabezpečit s pomocí externích dodavatelů

* Obslužné procesy – činnost provázející základní procesy. Typicky se bude jednat o skladování, dopravu a také kontrolu

 

 

Typy výroby

- Kusová

* např. drobní podnikatelé (truhlář, krejčí)

* vyrábí se víceméně univerzální stroje (různé druhy výrobků)

* zaměstnanci jsou většinou kvalifikované

- Sériová

* Opakování produkce téměř stejných výrobků

* Vyrábí se menší počet druhů v různém počtu kusů

* Člení se na velkosériovou, středněsériovou a malosériovou

* Je třeba kvalifikovaných zaměstnanců a i méně kvalifikovaných pro pomocné práce ve skladu

- Hromadná

* Jde o výrobu s nízkým sortimentem, kde se vyrábí mnoho kusů, je vhodná k vytváření výrobních linek, k automatizaci, k zavádění robotů

 

 

Výrobní program

- Zahrnuje všechny výrobky, které podnik vyprodukuje

- Většina podniků musí sledovat situaci na trhu a měnit výrobní program podle situace na něm

- Je nutné sledovat

* Nové technické trendy

* Změna zájmu zákazníků

* Nabídku konkurence

* Výnosnost jednotlivých výrobků

 

 

Průběh přípravy nových výrobků

1) Technická příprava výroby

* Výběr námětů na nový výrobek

* Na jejich základě proběhne vývoj nového výrobku

* Dělí se:

Ø Konstrukční příprava:

· Zabývá se tím, jaké má mít výrobek vlastnosti, vzhled, tvar, rozměry, atd.

· Výsledkem je dokumentace, která výrobek popisuje (výrobní výkresy)

· Je-li třeba, vyrobí prototyp

· Podle výsledků zkoušek se provede úprava konstrukce a dokumentace

Ø Technologická příprava

· Stanovuje výrobní postup, dílny a stroje, na kterých se bude vyrábět

· Výrobek může být vytvořen různými postupy

· Technolog postup zvolí

· Stanovení norem, zejména výkonových

2) Organizační příprava výroby

* Má za cíl stanovit náklady a zjistit, zda výrobek bude ziskový

Ø Na základě výsledků technické přípravy můžeme stanovit normy spotřeby materiálu a energie a již zmíněné výkonové normy

Ø Na základě norem stanovíme přímé náklady

Ø Sestavíme kalkulaci

Ø Na stanovenou cenu navazuje sestavení rozpočtu nákladů, výnosů a zisku podle odhadu vyrobených kusů

3) Organizační příprava

a) Technologické uspořádání – jedné dílny se soustřeďují příbuzné stroje a zařízení

b) Předmětné uspořádání – pracoviště jsou rozmístěna tak, aby výroba proběhla kompletně v jedné dílně

 

 

Plánování a řízení výroby

 

- Plán výroby určuje, které druhy z výrobního programu a v jakém množství budou v následujícím období vyráběn

- V malých podnicích probíhá plánování a řízení výroby podle zkušenosti

- Ve velkých podnicích je složitou a rozsáhlou činností

 

Řešíme otázky:

1. Dostatečnost kapacity – je-li stávající kapacita dostatečná, můžeme řešit otázky, jak výrobu rozvrhnout v čase:

* Pokud není dostatečná, může to podnik řešit:

Ø Přesnou prací

Ø Kooperací s jinými podniky

Ø Investicemi

* Naopak v případě nevyužité kapacity:

Ø Přijímat zakázky na vedlejší výrobky

Ø Volnou kapacitu pronajmout jinému podniku

2. Finanční zabezpečení výroby – zjišťujeme:

a) Zda máme dostatek prostředků na to, abychom nakoupili materiál, skladovali ho, zpracovali ho na výrobek a abychom ho skladovali do doby jeho prodeje

b) Zda zakázka přinese dostatečný finanční efekt

 

Operativní plán – konkretizuje úkoly plánu výroby na čtvrtletí, měsíce, týdny i dny a stanoví, které závody, provozy, dílny budou výrobek vyrábět. Podle přijatých zakázek se sestavují lhůtové plány

Řízení výroby – má za úkol zajistit, aby výroba probíhala plynule a aby byly minimalizovány poruchy a zmetky

 

 

Péče o jakost

- Jakost výrobku ovlivňuje veškerá činnost podniku, tzn. Nejen vlastní výroba, ale i konstrukce výrobku, použité materiály, pečlivost dělníků, způsob řízení podniku, skladování, způsob prodeje, atd.

- Pokud se z celého procesu kontroly omezíme na kontrolu průběhu výroby, pak ji představuje:

* Vstupní kontrola materiálu

* Kontrola strojů, nástrojů

* Výrobní kontrola – již v průběhu výroby, aby mohla být zastavena práce na vadné výrobky

* Výstupní kontrola – ověřují se funkce a úplnost hotových výrobků, kompletnost, konečná úprava výrobků, označení

 

- Výrobky se dělí do jakostních tříd, ty výrobky, které mají kvalitu, se označují jako zmetky

- V Evropě se při péči o jakost nejčastěji uplatňuje systém norem. Podniky se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, že splňují normy ISO

 

Úspory z rozsahu a jejich souvislost s produktivitou práce

 

Úspory z rozsahu

- Výroba má vliv na náklady

- Čím větší rozsah, tím může být levnější

 

Úspory z rozsahu a produktivita práce

- Úspory z rozsahu vznikají poklesem variabilních a fixních nákladů

- Důležitá je produktivita práce

- Faktory:

* Kvalifikace a schopnost lidí – pracovníci jsou kvalifikovanější, dosahují lepších výsledků

* Moderní technika – stroje jsou schopny pracovat rychleji a také přísněji než člověk

* Moderní technologie a organizace práce – nové technologie znamenají pokrok

 

Ekologické aspekty výroby

Čistší produkce:

- Maximálně se využívají suroviny a energie a snižuje se odpad, nepoužívají se toxické a nebezpečné materiály

- Produkt je navrhován tak, aby měl co nejmenší negativní vliv na životní prostředí

- Změny technologií a postupů tak, aby byly maximálně šetřeny suroviny, což je zároveň provázeno vhodnou stimulací zaměstnanců

 

Služby

jsou cizí činnosti, které uspokojení lidské potřeby

jsou konány na naší osobě- kadeřník, manikúra, masáže

nebo na našem majetku- oprava pračky, stavění domu, různé opravy

 

Konané na:

- Naší osobě

- Našich věcech

 

 

Dělí se na:

- Placené

- Neplacené

- Předprodejní

- Prodejní

- Poprodejní

 

- Charakteristika:

* Opravy, pohostinství a ubytování, dopravu, pošty a telekomunikace, peněžnictví a pojišťovnictví

 

- Podnikatel poskytuje služby, se musí vypořádat a s tím, že ve službách je klíčovým výrobním faktorem člověk

- Výsledek více závisí na vzájemné komunikaci zákazníka a poskytovatele služby

- Jsou menší možnosti nasazení techniky a v důsledku toho u některých služeb lze obtížně zvyšovat produktivitu práce

- Poptávka je proměnlivá a závislá na nepředvídatelných okolnostech

- Jsou menší možnosti nahradit neposkytnutou službu a tím i ušlý zisk v jiném čase

- Způsoby stanovení ceny:

a) Cena za celou službu (např. v cestovním ruchu)

b) Sazba za určitý rozsah služby (např. za hodinu za km)

 

Výpočet: cena = náklady + zisková přirážka

 

Veřejná správa (neziskový sektor)

- Např. sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství

- Působí v něm:

a) Státní neziskové organizace – organizační složky (státu, obce, kraje) a příspěvkové organizace

b) Nestátní neziskové organizace – nadace, občanská sdružení, církevní organizace

 

Cíl: není zisk → své produkty většinou neprodávají, a proto se většinou nezabývají cenou

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář