Jdi na obsah Jdi na menu
 


17. Podnik a podnikání

9. 5. 2010

Podnik a podnikání

Podnikání

- soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet za účelem dosažení zisku

Soustavná činnost – nesmí být nahodilá, jednorázová, musí se opakovat

Provozována samostatně – podnikatel si v souladu se zákony určuje sám, co bude vyrábět a jaké služby bude poskytovat, podle situace na trhu

Vlastním jménem:

a) FO (fyzická osoba) – jméno + příjmení + místo podnikání, k tomuto se připojuje dodatek, který může být:  věcný například Jan Novák – opravy televizorů

osobní například Jan Novák - otec a syn

b) PO (právnická osoba) – název je podle toho, pod jakou obchodní firmou je zapsán do obchodního rejstříku, může být smyšlený nebo charakterizující, v jaké oblasti právnická osoba podniká, k tomuto se připojuje dodatek označující právní formu podnikání a sídlo podnikání například VELOX, s. r. o., Chrudim

Pro podrobnější identifikaci podniku je podniku přiděleno IČ – identifikační číslo organizace

Na vlastní účet – podnikatel hradí veškeré náklady, které podnikání přináší a také mu připadají veškeré výnosy (příjmy)

Za účelem dosažení zisku – jestliže je podnikatel úspěšný dosáhne zisku, který si ponechá, pokud není úspěšný, utrpí ztrátu, kterou hradí ze svých prostředků

Závěr: každé podnikání je spojeno s rizikem, podnikatel riskuje, že jeho statky nebudou na trhu úspěšnější a že ztratí veškerý vynaložený kapitál. Existují i jiná rizika, která mohou vést ke ztrátě např. krádeže, živelné pohromy,…

 

Podnikatel

Podnikatel v běžném slova smyslu je osoba, která podniká.

Přesná definice podnikatele je v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku. Podnikatel, dle živnostenského zákona – FO nebo PO

 

Podnikatel, dle obchodního zákoníku – 4 druhy osob:

1) Osoba zapsána v obchodním rejstříku

2) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (tzv. živnostníci)

3) Osoba, která podniká podle zvláštních předpisů a musí složit zvl. zkoušky (lékaři, tlumočníci, daňoví poradci)

4) Samostatně hospodařící rolník

Podnikatel dle Evropské unie

 EU charakterizuje a dělí podnikatele tímto způsobem:

1) Malý a střední podnikatel – je to podnikatel, který splňuje tyto podmínky

a) Zaměstnává méně než 250 zaměstnanců

b) Jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují 980 mil. Kč

c) Je nezávislý, což znamená, že žádná jiná osoba nemá 25% a vyšší podíl na základním kapitálu

Tito podnikatelé tvoří tzv. střední podniky

2) Malý podnikatel – je podnikatel, který splňuje tyto podmínky:

a) Zaměstnává méně než 50 zaměstnanců

b) Jeho aktiva uvedena v rozvaze nepřesahují 180 mil. Kč

c) Je nezávislý

Tito malí podnikatelé tvoří tzv. malé podniky

3) Drobný podnikatel – splňuje předchozí podmínky pro malého podnikatele, rozdíl je pouze v zaměstnancích. Zaměstnávají méně než 10 zaměstnanců. Tito drobní podnikatelé tvoří tzv. mikropodniky.

 

Právní předpisy- Obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon,

Zákoník práce - Upravuje pracovní právo vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

Podnikat může - Fyzická osoba FO - občané

 Právnická osoba PO - organizace vytvořena lidmi ( podniky, služby, v banky)

Stát - Prostřednicky svých orgánu může zakládat PO - České dráhy

 Osoba, která chce podnikat musí mít živnostenské oprávnění ( do roku 2008 se prokazovalo živnostenským listem) nyní se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík- Veřejný seznam všech živností v daném regionu vedený u městského či krajského živnostenského úřadu

Seznam fyzických i právnických osob

Obchodní rejstřík - veřejný seznam všech právnických osob a některých fyzických osob vedený u rejstříkového soudu v místě krajského soudu

Obchodní firma fyzické osoby se skládá ze jména a příjmení a může obsahovat dodatek

Např. Jana Plachá květinářství

 Pavel Malý truhlář

 

Obchodní firma právnické osoby název, právní forma (s.r.o., a. s.) a sídlo

Např.  Déza a.s. Valašské Meziříčí

 Velox s.r.o. Chrudim

a.s. - akciová společnost

Podnikatelské záměry

Nápad

* na počátku podnikání stojí nápad. Víme, co budeme vyrábět nebo jaké služby budeme poskytovat

Průzkum

* každý nápad je třeba ověřit, musíme zjistit, zda bude o nabízený produkt zájem

Plán postupu

* určíme, co přesně budeme nabízet a v jakém rozsahu. Zpracujeme marketingový plán

* rozhodneme, zda budeme podnikat sami nebo se společníky, popř. zda jsme schopni založit akciovou společnost

* vyčíslíme, jaká bude potřeba materiálu, strojů, budov, zaměstnanců

Zakladatelský rozpočet

* jestliže jsme již schopni odhadovat prodej, cenu a víme, co budeme potřebovat, zpracujeme zakladatelský rozpočet

Posouzení reálnosti

* zda jsme schopni získat potřebné finanční prostředky pro náš záměr, jaká je pravděpodobnost, že se záměr setká s dostatečnou poptávkou

Vlastní založení

* registrace finančním úřadem k placení daní, získat zaměstnance, zakoupit materiál, stroje, budovy a další majetek, registrovat se u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

 

 

Než začneme vyřizovat na úřadech, že chceme podnikat, je důležité si sestavit podnikatelský záměr, plán, projekt, který řeší otázku, v čem a jak budeme podnikat

 

Na začátku podnikání máme vždy nějaký nápad - 1. Fáze – může být vlastí, ale může to být i nápad ostatních. Nápad podrobně prozkoumáme:

a) Zjistíme případnou poptávku – provedeme průzkum trhu

b) Na základě průzkumu stanovíme, jakou činnost budeme provádět a jakým způsobem

c) Stanovíme, jaké výrobní faktory budeme potřebovat

d) Posoudíme, zda lze záměr uskutečnit

- 2. Fáze – uskutečnění podnikatelského

záměru:

a) Vytvoříme předpoklady pro podnikání – založíme podnik a vložíme do podniku tzv. základní kapitál

b) Započneme s činností

 

Podniky v národním hospodářství

a) Velké podniky – zaujímají dominantní postavení na trhu, produkují velkou část výrobků a služeb daného odvětví, zaměstnávají víc než 500 zaměstnanců

b) Malé (25 – 50) a střední (250 – 500) – rychle reagují na potřeby trhu, reagují na menší zakázky, kde se velkým podnikům nevyplatí podnikat, je jich více, umožňují realizovat podnikatelské nápady, obohacují nabídku, vytvářejí konkurenční prostředí

Monopol – odvětví ovládá jeden podnik, získá výsadní postavení – poštovní služby, železniční doprava ->nevýhodné pro spotřebitele – není konkurence, může stanovit vyšší ceny, nemusí snižovat náklady a poskytuje určitou úroveň výrobků a služeb

 
Podnikatelské riziko

Statky a služby nebudou na trhu úspěšné předpokládaný zisk - neschopnost splácet úvěr, změny na trhu

Živelné pohromy (povodně, zemětřesení..)

(nedostatek množství, nižší poptávka..)

 Podmínky pro vznik živnosti

  1. Všeobecné podmínky

- 18 let

- Způsobilost právním úkonům

- Bezúhonnost (výpis s trestního rejstříku)

  1. Zvláštní podmínky

- Odborná způsobilost

- Jiná způsobilost- spolehlivost (podmínky u jednotlivých živností jsou uvedeny v příloze živnostenského zákona)

 Druhy živností:

 

                  

Živnosti ohlašovací- Musí být splněny všeobecné podmínky a mnohdy zvláštní podmínky- vzdělání a praxe

Můžeme podnikat ode dne ohlášení

Živnosti koncesované- Přísnější podmínky splněny všeobecné podmínky

Speciálně odborná způsobilost

Spolehlivost

Schválení dalším státním orgánem

Vydává se pro určité území

Je omezen počet

Koncesní listina nahrazena výpisem ze živnostenského rejstříku

 

   

 

  1. Řemeslné živnosti

- všeobecné podmínky a vzdělání – vyučen nebo středoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání

např. Pekařství, hodinářství, podlahářství, kadeřnictví

  1. Vázané živnosti

- všeobecné vzdělání a praxe

- vyučen, středního a vyššího odborného nebo vysokoškolské vzdělání

- praxe v oboru dle přílohy živnosti

- zákona- autoškola, výroba a prodej jedů a žiravin

  1. Volná živnost

- všeobecné podmínky- obchodní činnost

- velkoobchod a maloobchod, fotografické služby, ubytovací služby, zástávařské činnosti

 

Internacionalizace ekonomik

- Jde o rozšíření podnikání bez ohledu na hranice státu, svou činnost provozují v několika zemích (Albert, Billa, Lidl, Tesco, Kaufland)

 


Organizace

- je jakýkoliv podnik, který vznikl na základě předepsaného zákonného způsobu založení a podle pravidel se takhle chová

Druhy organizací:

1) Ziskové – podnikají za účelem dosahování zisku (podnikat může soukromý i státní podnik)

2) Neziskové – jejich cílem je uspokojování potřeb všech lidí tzv. veřejné potřeby, které jsou uspokojovány veřejnými statky, aby docházelo ke zlepšování úrovně ve společnosti (např. Armáda zajišťuje bezpečnost, vláda zajišťuje spravedlivost, zdravotnictví zajišťuje zdraví, dobročinné organizace pomáhají slabým, chudým a nemocným.)

Právní formy podnikání

Podniky členíme podle různých hledisek. Jedním z nejdůležitějších hledisek je podle právních forem. Zde třídíme podniky podle toho, kdo a jakým způsobem je založil a vybavil majetkem, kdo je vlastní a řídí. Vznikají tyto druhy:

1) Živnosti – tzv. podniky jednotlivců

2) Obchodní společnosti

3) Družstva

4) Podniky zřizované státem, krajem a obcí

5) Ostatní

 

 

 

Živnosti

Občas se setkáváme na veřejnosti s omylem, že považují živnostenský zákon za předpis, kterým se řídí pouze podnikatelé – FO tzv. živnostníci. Živnostenský zákon upravuje zejména podmínky, za kterých podnikatelé mohou vykonávat podnikatelskou činnost, to znamená: týkají se nejen FO, ale i PO, které provozují činnosti, které spadají pod živnostenský zákon


Všeobecné podmínky provozování živnosti:

1) Dosažení věku 18-ti let

2) Způsobilost k právním úkonům OP

3) Bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

4) Bezdlužnost – potvrzení, že FO nemá daň. Nedoplatky

5) Bezdlužnost – FO nemá nedoplatky na sociálním pojištění

6) Bezdlužnost – FO nemá nedoplatky na zdravotním pojištění

 

Zvláštní podmínky k provozování živnosti

- odborná nebo jiná způsobilost, týkající se provozování živnosti (doklad o vzdělání, kterého jsme dosáhli a potvrzení o délce praxe)

Druhy živností:

1) Podle předmětu podnikání:

a) Živnosti obchodní – nákup zboží za účelem prodeje

b) Výrobní živnosti – výroba výrobků včetně montáže, údržby apod.

c) Živnosti poskytující služby – oprava věcí, přeprava, ubytování, hostinská činnost, cestovní kanceláře, apod.

2) Podle živnostenského oprávnění – živnostenské oprávnění může být živnostenský list nebo koncese.

 

 

Volné živnosti – musí mít splněny všeobecné podmínky

Vázané živnosti – kromě všeobecných musí být splněny i zvláštní podmínky

Řemeslné živnosti – kromě všeobecných musí být splněny zvláštní podmínky

Koncesované živnosti – jsou přísnější na podmínky, kromě všeobecných a zvláštních podmínek vyžadují souhlas státu, prostřednictvím ministerstev (např. nákup a prodej léčiv – MZ, provozování střelnic – MV, směnárenská činnost – ČNB, soukromí detektivové – MV,…)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář