Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. Investiční činnost podniku

5. 5. 2010

Investiční činnost podniku

 

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je majetek, který se používá delší dobu – více než 1 rok postupně se opotřebovává a jeho vstupní cena přesahuje určitou hranici


 


Pořizovací cena

Vstupní cena kupní cena + náklady

 

Náklady – vzniknou z pořízení dlouhodobého majetku (např. montáž, instalace …)

 

Technické zhodnocení – modernizace dlouhodobého majetku – přístavba, nádstavba, rekonstrukce ® dojde ke zlepšení původních vlastností nebo parametrů (střešní byty, výtah v domě….)

 

Další způsoby pro stanovení vstupní ceny

  1. vlastní náklady – majetek získáme vlastní výrobou
  2. reprodukční cena – používá se v případě darování majetku nebo vložení staršího majetku do podnikání – vyjadřuje současnou hodnotu majetku

stanovuje se odhadem soudním znalcem

 

Členění dlouhodobého majetku

 1. hmotný dlouhodobý majetek – doba použitelnosti je delší než 1 rok pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč

př. auto, autobus, stroje, výrobní hala, sklad

 1. nehmotný dlouhodobý majetek – doba použitelnosti je delší než 1 rok pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč

př. software, patenty, licence, receptury, autorská práva

 1. dlouhodobý finanční majetek – podnik ho vlastní déle než 1 rok vstupní cena není dána, je pořizován za účelem dalších výnosu

př. výnosy s pronájmu, výnosy z cenných papíru, úroky z úvěru atd.

 1. drobný dlouhodobý majetek – doba použitelnosti více než 1 rok pořizovací cena méně než 40 000 Kč

př. tabule, lavice, kopírka, počítač atd.

podnik se sám rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku do dlouhodobého majetku – Drobný dlouhodobý majetek ® náročnější na evidenci

 

Pořízení dlouhodobého majetku

- vlastní výrobou

- nákupem

- vkladem majetku společníků

- dar

- přeřazení s osobního užívání

- finanční leasing

 

Opotřebení dlouhodobého majetku

                     

 fyzické

 morální  

 

  1. fyzické opotřebení

 při používání dochází k opotřebování jednotlivých částí – snižuje se výkon

 přesnost strojů

 jsou potřebné časté opravy

fyzickému opotřebení dochází i při nečinnosti – konstrukce rezivějí, padá omítka

  1. morální opotřebení

dochází v důsledku technického pokroku jsou zastaralé je potřeba je nahradit výkonnějšími přesnějšími s menší potřebou

 

 

péče o dlouhodobý majetek

- opravy a údržby

 

 

pořízení strojní a stavební investice

 - při pořízení strojní investice postupujeme podobně jako při výběru dodavatele

 materiálu

 - z různých nabídek dle stanovených kritérií vybereme vhodného dodavatele, s který 

 uzavřeme kupní smlouvu na dodání strojní investice

 

Stavební investice

Pořídit stavební investici je mnohem náročnější než strojní

Investiční činnost probíhá ve 3. etapách:

 1. příprava:

- projektová dokumentace

- posouzení efektivnosti investice

- výběr vhodného dodavatele

- získání potřebných povolení

- získání finančních prostředků

 1. výstavba a kontrola výstavby
 2. přejímka hotové stavby a kolaudace

 

Evidence dlouhodobého majetku

V den, kdy pořídíme dlouhodobý majetek, vystavíme zápis o převzetí a dlouhodobému majetku přidělíme inventární číslo a zapíšeme do karty dlouhodobého majetku

Karta dlouhodobého majetku obsahuje:  Název

 Datum zařazení

 Vstupní cena

 Způsob odpisování

 Odpisovou skupinu

 Datum a způsob vyřazení

Jedenkrát za rok se prování inventura – kontrola dlouhodobého majetku

 

Vyřazení dlouhodobého majetku

Likvidace, demolice, prodej, darování, převzetí do osobního užívání

 

Kapacita

Při zjišťování hmotných investic vycházíme s propočtu kapacity

Kapacita  – je schopnost podniku, prodejní jednotky, provozovny vytvořit určité množství výrobků, nebo poskytovat určité množství služeb

- je dána za časovou jednotku (hodina, den, měsíc, rok) a to za optimálních podmínek

Optimální podmínky – bezporuchový chod stroje, přísun materiálu, pravidelná obsluha

Co dělat je-li výrobní kapacita nedostatečná

 1. zvýšit využití – vyšší směnnosti, zkrácením doby na opravy, odstraněním prostojů
 2. pořízením dalšího dlouhodobého majetku:

- pokud je výrobní kapacita nedostatečná a z předchozího bodu se nezvýší

- pokud začínáme podnikat nebo rozšiřujeme svou činnost

- je-li dlouhodobý majetek zastaralý nebo opotřebený

Výpočet : VK = VČF . KN . n

  Výrobní kapacita = využitelný časový fond .  kapacitní norma . počet zařízení

 

Výrobní kapacita (KN) – vyjde v ks….

 

 

 

 

Využitelný časový fond (VČF) – udává nám dobu, po kterou je stroj (výrobní linka) v provozu

Počet dnů v roce 360 (365) snížíme o dny, kdy nepracuje a to:  

* soboty, neděle

* svátky

* opravy (udává se ve dnech (hodinách)

* dovolená

* nemocnost

dostaneme počet dní, po které stroj pracuje a ty vynásobíme směnností


 


210 d. 8 – jednosměnný provoz 

 16 – dvousměnný provoz VČF v hodinách

 24 – třísměnný provoz  

 

pokud je dána doba na opravy v hodinách odečteme opravy v hodinách ® dostaneme počet hodin, po kterých stroj v daném období je v chodu

 

Kapacitní norma (KN) – udává výkon zařízení např. naplnit 1000 krabiček za 1 hod.

 zabalit 20 ks za 1 hod.

  obsloužit 30 zákazníků za 1 hod.

 

Počet zařízení (n) – např. 5 strojů jedna výrobní linka nebo 5 pokladen

 

Odpisy

Odpisy   - vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku (fyzické, morální)

 - přestavují pro firmu náklad, který v daném účetním období firmu nestál ani 

  korunu firma má náklady, ale peníze ji zůstávají a navíc má i nižší daň s příjmu a  vytváří si zdroje pro další investice

Oprávky  - je součet odpisů za určitou dobu – na začátku jsou oprávky nulové a na konci

 Jsou ve výši vstupní ceny

Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky

Členění odpisů:

- účetní

- daňové rovnoměrné

 zrychlené

Účetní odpisy – vyjadřují skutečno míru opotřebení (některý podnik tentýž majetek používá 4 

 roky a jiný 2 roky)

 

Způsob výpočtu účetních odpisů:

Odpisová sazba v % = 100 : DOBA ŽIVOTNOSTI

Roční odpis = VSTUPNÍ CENA : 100 . ODPISOVÁ SAZBA

 

Daňové odpisy:

1. Rovnoměrné odpisy

Výpočet: VSTUPNÍ CENA : 100 . ODPISOVÁ SAZBA (pro 1 rok)

 VSTUPNÍ CENA : 100 . ODPISOVÁ SAZBA (pro 2 rok) 

Odpisy zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru

2. Zrychlené odpisy

zrychlený odpis pro 1. rok VSTUPNÍ CENA : KOEFICIENT

zrychlený odpis pro 2. rok 2 . ZŮSTATKOVÁ CENA : KOEFICIENT - 1

zrychlený odpis pro 3. rok 2 . ZŮSTATKOVÁ CENA : KOEFICIENT 2

 

Využití DM

Kapacita z pravidla není využita na 100% v důsledku kolísání poptávky, nenadálé poruchy, při zavádění nového výrobku

Skutečné využití kapacity = skutečná produkce/kapacita*100

Plánované využití kapacity = plánovaná produkce/kapacita*100

 

Kdy pořizovat DM?

- Z důvodu fyzického a morálního opotřebení

- Pokud nová investice přinese úspory

- Pokud rozšiřujeme výrobu a dosavadní kapacita je nedostatečná

- Pokud měníme výrobní program a potřebujeme jiné stroje – výkonnější, modernější

- Náhrada starého zařízení za nové z důvodu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

Než pořídíme novou strojní investicí, zvažujeme, zda VK nelze zvýšit a to:

- Zvýšením směnnosti

- Lepší organizace práce → snížení pracovních prostojů

- Preventivní prohlídky a údržba

- Investicemi pak budeme rozumět vynaložení prostředků tak, aby přinášely další výnos. Jinak řečeno, investice jsou náklady na pořízení dlouhodobého majetku

 

 Rozhodnutí o investování

4 kroky:

a) Stanovení potřeby investic

* Často vycházíme z požadavků jednotlivých útvarů podniku – zejména na stroje a zařízení

* Požadavky s dlouhodobým plánem podniku – především s marketingovým plánem, plánem výroby, finančním plánem, stanovují zavádění nových produktů zdokonalování existujících, rozšiřování prodeje, atd. Těchto plánů také vyplívají zásadní investice do přestavby výroby, zakládání nových závodů, ...

b) Na investice, které odpovídají plánovaným záměrům, vypracujeme investiční projekty. Často bývá vypracováno několik variant

 

 

c) Projekty posoudíme

* zda je projekt reálný (finanční náročnost, efektivnost)

* riziko investice

d) vybereme nejvhodnější projekt

 

 

Hodnocení výnosu a rizika investic

- bereme v úvahu:

a) výnosnost – když nepřináší efekty je zbytečná

b) rizika – předpoklady se nemusí vyplnit

 

 

Statistické ukazatele

Výnosnost (rentabilita) = čistý zisk z investice/náklady*(100 = %)

Návratnost = náklady/čistý zisk z investice

 

Výnosnost nám říká, kolik zisku nám přinese každá vložená koruna do investice (nebo jaké je zhodnocení vloženého kapitálu = např. 20% - musí být vyšší než úroky z vkladu)

 

Návratnost – udává, za jakou dobu bude investice splacena a začne přinášet zisk

Čistý zisk = zisk – daň

 

Ekologie a investice

- při pořizování investic je nutno brát v úvahu i dopady na životní prostředí

- investor musí získat souhlasné stanovisko odboru životního prostředí

 

Výběr dodavatele

- u dodávek s nižší cenou postupujeme obdobně jako při nákupu materiálu

- získáme ceníky či nabídky několika podniků, z nichž si vybereme jednoho dodavatele – podle ceny, kvality, dodací lhůty,…

- u větších investic lze použít výběrová řízení

- zveřejníme výzvu k podání nabídky

- nabídky přijímáme do určitého termínu v zapečetěných obálkách – pak se otevírají a vyhodnocují před komisí

 

Vyhodnocení nabídek dodavatelů

- dodavatelé mívají různé podmínky

- abychom takové nabídky mohli porovnat, můžeme využít rozhodovací metody

 

Zdroje financování DM

Vlastní zdroje:

* vklady

* zisk

* odpisy

* výnosy z vyřazení DM

V ceně každého prodaného kusu jsou vždy odpisy započítány. Odpisy nikomu nehradíme, jako je tomu u ostatních nákladů. Zůstávají v podniku

 

Cizí zdroje:

* úvěr – od banky, od podniku,…

* koupě na splátky – spočívá v tom, že prodávající odloží placení, respektive umožní platit postupně. Na rozdíl od úvěru tedy neposkytuje třetí strana (banka, apod.)

* finanční leasing

Leasing

- operativní – krátkodobý

- finanční – dlouhodobý

 

Operativní

* jde o krátkodobý pronájem, kde DM pronajímáme na dobu určitou a po uplynutí doby se vrátí leasingové společnosti např. jeřáb

Finanční

* je finanční pronájem s následnou koupí hmotného majetku

* sepisuje se leasingová smlouva, která obsahuje:

Ø smluvní strany

Ø předmět leasingu

Ø doba leasingu – od roku 2008 u osobních automobilů 5 let a u nemovitostí nejméně 30 let

Ø leasingové splátky – měsíčně, čtvrtletně a výši splátky

Ø výše první splátky – 15 – 70% z pořizovací ceny – čím vyšší, tím nižší splátky

Ø paušální poplatek – za uzavření a vyřízení všech formalit

Ø pojištění – povinné ručení, havarijní pojištění

Ø zůstatkovou hodnotu – částku, kterou uhradíme po ukončení leasingu, bývá symbolická a vyjadřuje změnu vlastníka předmětu

Ø leasingový koeficient – udává, o kolik je navýšena cena předmětu oproti jeho kupní ceně – používá se ke srovnání nabídek různých leasingových společností

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář