Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. Personální činnost 1/2

4. 5. 2010

Personální činnost

Zaměstnanci

Rozdělení

1. dělníci  - vykonávají převážně fyzickou práci za pomoci strojů, nástrojů a zařízení

 - výsledkem práce je výrobek

 - mezi dělníky patří zedník, truhlář, opravář

2. duševní pracovníci - vykonávají činnost převážně duševní a tvůrčí

 - patří k nim vedoucí pracovníci, pracovníci ve výzkumu, školství

- na nižší úrovni půjde o celou řadu technických a administrativních pracovníku (konstruktér, mistr, účetní)

3. provozní a obsluhující pracovníci  - pracují převážně ve službách (cestování, obchod, stravování atd.)

 - obsluhující pracovníci především obsluhují různá

 technická zařízení (např. v dopravě)

 

Trh práce

- podnikatel i neziskové organizace získávají zaměstnance stejně jako ostatní výrobní faktory, tedy na trhu

- na trhu práce se střetává poptávka po práci s nabídkou práce

- poptávka po určitém počtu zaměstnanců s určitou kvalifikací vyplývá ze situace na trhu

Ovlivňuje ji zejména:

Poptávka po produktu daného podniku - je-li vysoká, potřeba zaměstnanců se zvyšuje

  - je-li nízká, potřeba zaměstnanců se snižuje (podniky   propouštějí)

poptávka po zaměstnancích s určitou KVALIFIKACÍ - v některých obdobích je nedostatek

 ekonomů, jindy řemeslníků, velká

 poptávka je po počítačových odbornících

  - poptávka závisí na regionu, v

 některých je vyšší poptávka po hornících,

 jinde po zemědělských dělnících

Poptávka i nabídka jsou závislé na ceně práce – mzdě

POPTÁVKA PO PRÁCI ze strany zaměstnanců klesá s tím, jak roste cena práce. Podnikům se nevyplatí přijímat více zaměstnanců, pokud jejich mzda přesáhne přínos, který by získali jejich zaměstnáním

NABÍDKA PRÁCE závisí na obětovaných příležitostech potenciálních zaměstnanců. Těmi jsou ztráta volného času a dávky, které dostávají v nezaměstnanosti, jestliže mzda bude mít pro určité osoby vyšší přínos než tyto obětované příležitosti, budou nabízet svou práci

 

Plánování zaměstnanců

Při plánování zaměstnanců  Vycházíme z výrobního programu (co podnik vyrábí)

  Vycházíme z množství – velikost produkce a to vychází s

 odhadu poptávky

Kvalifikace  - jsou odborné znalosti, praktické dovednosti a morální vlastnosti

 - získává se vzděláním, výchovou, praxi

Počet zaměstnanců stanovíme:

 Odhadem

 Výpočtem, ke kterému používáme:

Výkonné normy času – je to čas potřebný na jednotku výrobků nebo poskytnutí služby

Př. 3 min. na hrnek, 5 min. na vyžehlení kabátu

Výkonová norma množství – množství výrobků nebo služeb, které má být vyrobeno za jednotku času – nejčastěji za hodinu

Př. za 1 hod. vyžehlit 10 plášťů

 

Výpočet:

Počet zaměstnanců =  Celkový čas potřebný pro výrobu  

 Celkový pracovní čas na 1 zaměstnance

Zaokrouhlujeme vždy nahoru

Celkový čas potřebný pro výrobu- uvádí se vždy v hodinách

 

 

Získávání zaměstnanců

Zdroje zaměstnanců:  1. vnitřní zdroje

 - přemístěním uvnitř podniku (rekvalifikace)

 2. vnější zdroje

 - inzerce, ať už v tisku nebo na vývěskách nebo na internetu

 - doporučení od současných zaměstnanců a jiných důvěryhodných osob

 - spolupráce s úřadem práce a se středními a vysokými školami

  - v řadě případů se zájemci o místo hlásí sami

Výběrové řízení:

Zjišťujeme: - odborné schopnosti, znalosti a zkušenosti, tedy kvalifikaci

 - osobní předpoklady pro vykonávání určitého zaměstnání

 - u uchazečů jiných národností i znalost místního jazyka

Uchazeč by měl mít: - životopis

 - motivační dopis

 - dokumenty dokládající jeho kvalifikaci

 

Vznik pracovního poměru

1. Pracovní smlouvou

2. volbou

3. jmenování

  1. Pracovní smlouva

Po výběrovém řízení je s pracovníkem sepsána pracovní smlouva

Pracovní smlouva obsahuje:

a. Podstatné náležitosti

Bez nich je smlouva neplatná

Patří do nich: - druh práce

 - místo výkonu práce

 - den nástupu do práce

b. Ostatní náležitosti

- musí být sjednány, ale nemusí být uvedeny přímo v pracovní smlouvě, ale v dodatku

Patří zde:  - výše mzdy

  - pracovní doba

 - nárok na dovolenou

 - zkušební doba

 - výpovědní lhůta

 - služební cesty

A jiné předpisy upravující pracovně právní vztah:

 - v závěru je datum a místo vyhotovení

 - podpisy smluvních stran

 

 

  1. Volbou

- skupina občanů si zvolí zástupce, který prezentuje jejich zájmy a názory

Př. starosta, poslanci, senátoři, prezident (volba je předpokladem pro uzavření pracovní smlouvy, kterou vznikne pracovní poměr)

  1. Jmenování

- nadřízený jmenuje své podřízené

Př.  · majitel firmy jmenuje ředitele firmy

 · Ředitel jmenuje své zástupce

- zaměstnanci se řídí pracovním řádem

 

Zdravotní pojištění

Zaměstnavatel odvádí zdravotním pojišťovnám

Ze zdravotního pojištění se hradí:

- lékařská péče

- léky

- zdravotní pomůcky

- pobyt v nemocnici

 

Sociální pojištění

Zaměstnanec odvádí okresní správě sociálního pojištění

Hradí se:

- nemocenská

- mateřská

- vyrovnávací příspěvek v mateřství

- důchody (nemáme pouze starobní důchody, ale i invalidní …)

- státní politiku zaměstnanosti

za zdravotní pojištění platí stát za tyto skupiny:

- děti a studenty

- ženy na mateřské dovolené

- důchodce

- registrované nezaměstnané

- dobrovolně nezaměstnaný si hradí sám dle zákona

Čistá mzda je pracovníkovi vyplácena hotově „na ruku“ ve mzdové účtárně nebo je zaměstnanci převedena na účet a to ke stejnému datu v měsíci

Zaměstnanec obdrží výplatní lístek, na kterém je vyčíslena hrubá mzda, pobídkové složky a srážky ze mzdy

 

Péče o zaměstnance

1. vyplývá ze zákona sociálního a zdravotního pojištění

sazby pro rok 2009

 

Zaměstnanec

Zaměstnavatel

Zdravotní pojištění

4,5%

9%

Sociální pojištění

6,5%

25%

 

2. Pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo vzniklou nemocí z povolání

 Pojistné se nesráží ze mzdy (zaměstnance se nedotkne) a podnik ho odvání čtvrtletně v promile (tisíciny)

 

3. Zaměstnavatel zjišťuje ochranu, zdraví při práci – musí seznámit s předpisy o bezpečnosti práce – písemný zápis a zaměstnance vybavit předepsanými, ochrannými, pracovními pomůckami

 školení probíhá jedenkrát ročně + školení protipožární ochrany (dle potřeb i vícekrát)

 

4. Musí pokud jsou odbory a kolektivní smlouva

 - plán rozvoje podniku

 - předpokládaná potřeba zaměstnanců

 - plánované hromadné propouštění

 

Další péče o zaměstnance (není dána zákonem)

 - zvyšování kvalifikací

 - rekvalifikace

 - stáže

 - školení

 - odborné časopisy atd.

 - péče o pracovní prostředí a pracovní podmínky

 - příspěvek na zpracování, rekreace, kulturní užití

 

 

 

 

Odbory

- v řadě podniků existují odbory, které jsou dobrovolným sdružením těch zaměstnanců, kteří do nich vstoupili

- zvolené odborové orgány (předseda apod.) zastupují zaměstnance vůči vedení nebo majitelům podniku

- zastupují i ty zaměstnance, kteří nejsou členy odborové organizace

- odborový orgán uzavírá jménem zaměstnanců s vedením kolektivní smlouvu. Většinou je na 1 rok. Je písemným zachycením dojednaných podmínek v odměňování a péče o zaměstnance. Pokud při projednávání kolektivní vedením, může být jako krajní prostředek řešení sporu vyhlášena stávka (zastavení práce zaměstnanci) nebo výluka (zastavení práce zaměstnavatelem)

 

 

Evidence zaměstnanců

Evidují se: a. Osobní údaje

 b. Mzdové údaje

evidence v současné době probíhá na počítači

 

Osobní údaje

Žádost o místo, strukturovaný životopis, osobní dotazník, pracovní smlouva, změny v evidenci v době trvání pracovně právního vztahu, ukončení pracovního poměru

 

Mzdové údaje

Evidence odpracované doby  · evidenční list („píchačky“)

 · kniha docházky

 · (ve škole třídní kniha)

 

evidence odvedené práce   pracovní lístek

 úkolový lístek

Mzdový list – výpočet mzdy

Zúčtovací a výplatní listina – přehled veškerých mezd v podniku

 

Hlavní činnosti podniku

Hlavní činností podniku rozumíme takovou činnost, na kterou má podnik živnostenské oprávnění nebo je zapsána v obchodním rejstříku.


Růst Produkce

Produkci zvyšujeme, pokud je poptávka

Růstem produkce rozumíme stále zvyšování statků a služeb

Růstu může být dosaženo: a. Extenzivní způsob

 - zvýšením množství používaných výrobních faktorů (5 zahradníků 

 zasadí více keřů než 2)

 b. Způsob intenzivní

 - zvýšením kvality výrobních faktorů nebo jejich lepším využitím

  (3 zahradníci s kosou proti 3 zahradníci se sekačkami)

Většinou se oba způsoby dosažení růstu produkce prolínají.

Použijeme tedy většího množství kvalitnějších výrobních faktorů

 

 

- získávání pracovníků

* vnitřní - přesun na jiné místo

* vnější

- předpisy

* státní mzdy – státní podniky

* smluvní mzdy – soukromníci, podniky

- hrubá mzda = základní mzda + pobídkové složky + náhrada mzdy

- druhy mzdy

* podílová

* časová = počet hodin*časový tarif

* úkolová = množství vykonané práce*úkolová sazba

- pobídková složka

* prémie

* osobní ohodnocení

* příplatky – za práci

* nemocenská

 

Kdo provádí personální práce?

- Personální prací se zabývá prakticky každý vedoucí pracovník

- Často bývá zřízen personální útvar = oddělení (plánovaní zaměstnanců – výběr, přijímání, ukončení pracovního poměru, personální rozvoj, pracovní vztahy, odměňování, péče o zaměstnance)

- Ochrana osobních údajů – zaměstnavatel nese zodpovědnost za to, že nebudou cílové údaje zveřejněny

 

Personální plány

- Nejčastěji se sestavuje:

* Plán pracovních míst a jejich obsazení – předpokládaná pracovní místa v podniku a zachycuje současné obsazení těchto míst

* Plán rozmísťování zaměstnanců (rezerv) – umístění zaměstnanců na místo, kde budou nejpotřebnější

* Plán vzdělávání – vzdělávací akce pro zvýšení kvalifikace

* Plán získávání a výběru zaměstnanců – z vnějších a vnitřních zdrojů, kdo budeme využívat práce na částečný úvazek

 

Délka plánování:

- Závisí na druhu zaměstnanců

- Plány pro dělníky budou nejkratší, zejména pro méně kvalifikované

- Pro provozní a administrativní pracovníky, kvalifikované dělníky asi na rok a déle

- Pro řídící pracovníky, vysoce kvalifikované zaměstnance počítejme se 3-5 lety i déle

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář