Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. Banky 2/2

23. 5. 2010

 Aktivní bankovní operace

- Druhy úvěrů:

* Podle doby:

· Krátkodobé do 1 roku

· Střednědobé do 4 let

· Dlouhodobé nad 4 roky

* Účel úvěru:

· Účelové – na konkrétní potřebu

· Neúčelové – účel neuvádíme a jsou vypláceny hotovostně nebo v podobě kontokorentního úvěru

* Podle toho komu jsou poskytovány

· FO

· PO

Úvěry pro podnikatelské účely:

- Na zásoby

- Na investice (budovy, stroje)

- Na krytí sezónního výkyvu (zemědělství – postřiky)

- Na pohledávky za odběrateli

- Jiná úvěrová výpomoc (výplaty mezd)

- Mohou být:

* Účelové

* Neúčelové

 

Úvěry občanům:

1) Účelové úvěry

* Na rekonstrukci bytu

* Na zařízení bytu

* Automobil

  • Způsob poskytnutí: banka zaplatí za svého klienta za vybrané zboží nebo službu (tak kontroluje, že prostředky jsou použity na zadaný účel)

2) Neúčelové úvěry – bez udání účelu tzv. rychlá půjčka (osobní). Peníze převedeny u této půjčky na účet klienta nebo vydány na kreditní kartu

 

 

Neúčelové úvěry

1) Kontokorentní úvěr

* Uzavřena smlouva

* Můžeme z něj čerpat více, než je na něm uloženo

* Stanoven úvěrový limit, nemusí se překročit, překročí-li se, zvyšuje se úroková sazba

* Čerpání i splácení úvěru probíhá vybíráním a ukládáním peněz

* Vyšší úroková sazba

2) Eskontní úvěr

* Banky odkupují od svých klientů směnky před datem jejich splatnosti

* Poskytuje se podnikatelům

* Pokud dlužník odkoupenou směnku bance nezaplatí, bude banka požadovat zaplacení od majitele, který směnku předložil k eskontu

3) Osobní půjčka (rychlá půjčka)

* Na předložení dokladů totožnosti a potvrzení o příjmu se získá velmi rychle, může se také získat telefonicky nebo pomocí internetu

4) Kreditní karty

* Můžeme čerpat prostředky z úvěrového účtu, je veden na samostatném úvěrovém účtu

5) Americká hypotéka

* Neúčelový úvěr (ručí se nemovitostí)

* Vyšší úroková sazba

* Na delší dobu (3-20 let)

* Na vysokou částku

 

Splátkový prodej

Roční splátka = velikost úvěru – umořovatel

Umořovatel = (úroková sazba/100)/[1-(1/(1+ úroková sazba/100)počet období)

Měsíční splátka = roční splátka/12

Zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru

 

Žádost o úvěr

Porovnávání nabídek úvěru

- Poskytování úvěrů je vždy rizikové. Proto banky někdy i velmi důkladně prověřují žadatelé o úvěr a posuzují, zda mu úvěr vůbec poskytnou. A naopak nabídka úvěrů je poměrně široká, takže i klient může porovnávat a vybírat

- Kritéria, podle kterých vybírat:

* Výše úrokové sazby

* Výše úvěru, který můžeme získat

* Na co lze použít

* Jaké zajištění bude banka požadovat

* Na jakou dobu můžeme úvěr získat

* Zda ho lze předběžně splatit

Jak postupovat při žádosti o úvěr?

1) Úvodní schůzka

* zjistíme podmínky pro poskytnutí úvěru a požadované doklady

2) Žádost o úvěr

* Předkládá se po předcházející schůzce, kdy banka vyslovila předběžný souhlas. K žádosti se přikládá dokumentace, která obsahuje:

· Zajištění úvěru:

o Zástava majetku movitého i nemovitého, jehož cenu odhadl soudní znalec

o Ručitel – FO, PO, stát (výjimečně), banka

o Pojištění – chrání před tím, že v důsledku nemoci či ztráty zaměstnání nemůže občan dále splácet

· Finanční situace žadatele:

o FO – doklad o výši příjmu

o PO – účetní výkazy – výkaz zisků a ztrát, rozvaha, daňové přiznání,…

· Účel úvěru

o PO – předkládá podnikatelský záměr – pokud jde o účelovou půjčku, i neúčelový úvěr – maximální částka omezena

3) Analýza žádosti o úvěr – banka přezkoumá reálnost záměru, schopnost splácení klienta, ověří si zajištění úvěru

4) Úvěrová smlouva, poskytnutí úvěru – obsahuje:

* Smluvní strany, druh úvěru, výši úvěru, úrokovou sazbu, výše splátek, doba splácení, způsob ručení, způsob poskytnutí úvěru:

· Hotově

· Postupné uvolňování prostředků

· Banka sama hradí služby a zboží

 

RPSN

- Roční procentní sazba nákladů

- Udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za jeden rok

- Je roční

- Zahrnuje všechny platby spojené s úvěrem zejména:

* Poplatky za uzavření smlouvy, správa úvěru, za vedení účtu, za převody peněz

- Případné pojištění schopnosti splácet

- U leasingu odkupní cenu, popřípadě první navýšenou splátku

 

Poskytování úvěru občanům

- U poskytování úvěrů občanům jsou podmínky standardizovány

- Podklady pro posouzení úvěru:

* Doložení finanční situace – potvrzení příjmu od zaměstnavatele

* Posouzení, zda občan bude schopen úvěr splatit – požaduje se, aby příjem občana činil určitý násobek životního minima

* Zajištění úvěru

· Ručitelé

· Zástava nemovitého majetku

· Pojištění

 

Poskytování bankovních záruk

- Poskytuje se jen prvotřídním klientům, kde je platební neschopnost mizivá

- Jde tu spíše o poskytnutí jména banky, aby věřitel byl ochoten úvěr poskytnout

- Vybírá se za ně poplatek

Obchody s cizími měnami

Valuty – platby v hotovosti

Devizy – bezhotovostní platby včetně úhrad platební kartou

Nákup – my vracíme cizí měnu → banka nakupuje (vždy z pohledu banky)

Prodej – my jdeme do zahraničí → banka nám prodává

Střed – mezibankovní obchody

ČNB – zveřejňuje denně kurz

 

Mezinárodní finanční instituce

a) Mezinárodní měnový fond

* Má více než 200 členských států

* Za hlavní cíle považuje stabilní měnové kurzy

* Každý členský stát vkládá členský příspěvek

b) Světová banka

* Tvoří ji několik institucí, nejvýznamnější je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

* Je podmíněno členství v MMF

* Poskytuje úvěry

* Vyžaduje se vládní záruka za splácení

c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj

* Je směrována na podporu ekonomik zemí východní Evropy, zejména soukromého sektoru

* Podpora privatizace a financování akcí státního významu

 

Ukládání peněz se státním příspěvkem

Penzijní fondy

- Pravidelné (nejčastěji měsíční) úložky

- Stát k nim poskytuje příspěvek

- Ukládání musí trvat minimálně 5 let

- Částka může být vybrána až po dosažení určitého věku

- Úložky a příspěvky státu jsou penzijním fondem investovány. Tyto investice zhodnocuji vložené prostředky, přičemž různé penzijní fondy mají různé výsledky a vyplácejí tak poněkud odlišnou výši penzí

- Lze ji získat 3 způsoby:

* Jednorázové vyrovnání

· Vyplácí se najednou v době, kdy jsou podmínky splněny pro výplatu

* Penzi

· Vyplácí se průběžně

· Část prostředku je nadále uložena u penzijního fondu, což znamená, že se prostředky stále zhodnocují

* Odbytné

· Jestliže požádáme o výplatu peněz dříve, než uplyne stanovená doba spoření, nebo nebudeme mít stanovený věk → přicházíme tím o státní příspěvek

4 druhy pojištění:

1) Starobní penze – základní dávka. Vyplácí se nejdříve v 60 letech, nejkratší doba trvání je 5 let. V opačném případě zaniká nárok na státní příspěvek.

2) Výsluhová penze – umožňuje klientovi, aby si vybral část prostředků dříve, než vznikne nárok na penzi starobní

3) Invalidní penze – vyplácí se, pokud se klient stal v průběhu spoření plně invalidní a nebude moci dále spořit na starobní penzi – tuto penzi si musí účastník sjednat předem, navíc fond stanoví, po jaké době spoření by na tuto penzi vznikl nárok

4) Pozůstalostní penze – zemře-li klient a měl-li ve smlouvě sjednánu i pozůstalostní penzi, dostávají ji po stanovenou dobu pozůstalí. Zákon stanoví, aby minimální doba spoření byla 3 roky

 

Přesné podmínky pro výplatu, poskytnutí jednotlivých druhů penzí, výši měsíční penze atd. stanoví v každém fondu penzijní plán.

 

 

Stavební spořitelny

- Spojena s právem na poskytnutí úvěru

- Je nejméně na 6 let

- Státní příspěvek je ve výši 15%, ale maximálně 3 000Kč což by odpovídalo roční úložce 20 000Kč

- Úročení je nízké (1 – 3%) – je regulované zákonem o stavebním spoření

- Po 6 letech si peníze můžeme vyzvednout a použít je na jakýkoliv účel

 

Úvěr stavebního spoření

- Po určité době spoření má účastník nárok na úvěr

- Úvěr se stanovuje předem pomocí tzv. cílové částky

- Nárok na úvěr vzniká naspořením 40% celkově ukládané částky

Cílová částka = uspořená částka + úroky z uspořené částky + státní podpora + úroky ze státní podpory + nárok na úvěr

- Jde získat rovnou při zahájení spoření = meziúvěr nebo překlenovací úvěr

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář