Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Finanční řízení podniku

21. 5. 2010

Finanční řízení

Dva pohledy na finanční řízení:

a) Řízení nákladů, výnosů a zisků cílem je dosáhnout určité výše (snížit náklady např. snížením pracovních prostojů, levnější a stejně kvalitní dodavatel), zvýšit výnosy- např. upozornit na výrobek reklamou, prodávat za vyšší ceny)

b) Řízení finančních zdrojů – zabývá se, jaká bude potřeba a kde ji získat

 

Nástroje finančního řízení

· Využíváme:

Ø Normy – spotřeby materiálu (norma spotřeby = užitná + neužitná)

Ø Kalkulace

Ø Rozpočty

o Náklady, výnosy, zisky

o Platební schopnosti

o Rozpočet investiční

o Zakladatelský rozpočet, který se skládá z předcházejících 3, a provádíme při zakládání podniku

 

Finanční plán

- Sestavujeme z důvodu, abychom věděli výši nákladů, výnosů a zisků a jak mají být vysoké zdroje a na co mají být použity

- Finanční plán není předepsán, každý podnik si jej stanoví podle svého, rozdílné jsou u malých a velkých podniků

- Finanční plán můžeme sestavit ve dvou podobách:

a) Jako soustavu rozpočtů – skládá se z:

Ø Rozpočtů nákladů

Ø Výnosů

Ø Zisků

Ø Platební schopnosti

Ø Investičních rozpočtů

b) Jako plánované výkazy

· Plánovou rozvahu – potřeba zjistit výši potřebného majetku a zdroje financování

· Plánový výkaz zisků a ztrát

· Plánový výkaz cashflow

 

- Náklady a výnosy

· 1. Členění nákladů

Ø Fixní a variabilní náklady

Ø Provozní, finanční a mimořádné

· 2. Členění výnosů

Ø Provozní, finanční, mimořádné

· 3. Kalkulace

Ø Předběžná

Ø Výsledná

Ø Kalkulační vzorec

Ø Kalkulace na jednici

Ø Kalkulační metody:

o Prostým dělením

o Pomocí rozvrhové základny

Manažerské pojetí nákladů

- Vnitropodnikové ekonomice téměř každé manažerské rozhodnutí vychází ze srovnávání nákladů s výnosy

- Náklady, které jsou evidovány a vykazovány v účetnictví se označují jako účetní náklady. Ty však pro řadu manažerského rozhodování nevyhovují. Proto vzniklo manažerské pojetí nákladů, které oproti běžnému (účetnímu) pojetí nákladů:

a) Při každém rozhodování bere v úvahu přírůstkové náklady tj. náklady, které jsou tímto rozhodováním ovlivňovány, např. celkové variabilní náklady, protože fixní zůstávají stejné

b) Pracuje s ekonomickými (skutečnými, relevantními) náklady tj. náklady, jež na rozdíl od nákladů uváděných v účetnictví zahrnují i tzv. náklady ušlé příležitosti (oportunitní, alternativní), např. při použití vlastního kapitálu se počítá také s úroky, které by podnikatel získal, pokud by peníze vložil do banky.

* Náklady ušlé příležitosti – částka peněz, která je ztracena, když zdroje (práce, kapitál) nejsou použity na jinou nejlepší možnou alternativu, vznikají tedy obětováním jedné možnosti ve prospěch druhé

c) Rozlišuje se krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady a jejich vývoj – v dlouhodobém pohledu jsou veškeré výrobní činitele proměnlivé a neexistují tedy žádné fixní náklady

 

Likvidita

- Schopnost přeměnit majetek v peníze nutné k úhradě krátkodobých dluhů nebo schopnost podniku uhradit své platební závazky

- Podle možnosti přeměny majetku na peníze lze vymezit:

a) Likvidní majetek – především dlouhodobý hmotný majetek

b) Likvidní majetek – oběžný majetek

c) Peníze a jim podobné prostředky – jsou okamžitě použitelné (např. směnky, šeky,…)

- Z toho vyplývá, že management podniku musí usilovat o optimální likviditu a optimální strukturu veškerého majetku. Větší podíl majetku s vyšším stupněm likvidity (především peněz) snižuje sice nebezpeční platební neschopnosti, ale současně snižuje i výnos podniku. Peníze totiž mají velmi nízkou výnosnost (rok z vkladů v bance), výnos podniku pak zvyšují nové stroje, technologie, nové druhy materiálu, tj. málo likvidní majetek

 

Cash flow

- Tok peněz

- Podnik sleduje, zda má dost finančních prostředků na placení zaměstnancům, dodavatelům, státním institucím, také sleduje, zda má prostředky na dlouhodobé financování. Výstavba závodu, nákup nejen strojů, které potřebuje zpravidla dlouhodobých účelů a potřebuje vědět, zda bude schopen splácet, k tomu používá ukazatele cash flow

- Jednoduchý výpočet: cash flow = zisk + odpisy (za určité období – měsíce, čtvrtletí)

- V praxi se pro výpočet používá vhodný software, výpočet se provádí do speciálního účetního výkazu – výkaz cash flow, který musíme zkontrolovat

- Rozlišujeme 3 druhy cash flow:

a) Z provozu

b) Z investiční činnosti cash flow celkem

c) Z finanční činnosti

 

Zisk po zdanění

Cash flow z provozní činnosti

+

odpisy

+

úbytek pohledávek

-

přírůstek pohledávek

-

úbytek závazků

+

přírůstek závazků

+

úbytek zásob

-

přírůstek zásob

+

úbytek DHM ve vstupní ceně

Cash flow z investiční činnosti

-

přírůstek DHM ve vstupní ceně

-

finanční výdaje

Cash flow z finanční činnosti

+

finanční příjmy

 

Cash flow celkem

 

Solventnost

- Podnik je solventní, jestliže má dostatek prostředků k placení – k úhradě svých závazků

- Z toho důvodu podnik sestavuje rozpočet potřeby finančních prostředků = platební kalendář, který obsahuje příjmy a výdaje za určité období a to s přesností na měsíc, týdny, dny, kalendář nám ukáže, zda máme vhodně sjednané platební podmínky, zda neplatíme dříve než obdržíme úhrady

 

Zakladatelský rozpočet

- Založení nebo rozšíření podniku vyžaduje mimořádné a jednorázové finanční zdroje do doby než obdrží první úhrady za prodané výrobky. K tomu potřebujeme zjistit, zda náš záměr bude efektivní

- Rozpočty k tomu využijeme:

* Předpokládaných nákladů, výnosů a zisku – vycházíme z předpokládaného objemu prodeje, vznikají N jednorázových a opakovaných

* Potřeb majetku a jeho krytí – zpracujeme investiční rozpočet a rozpočet potřeby OM. Zjistíme, zda máme dostatečné zdroje krytí

* Příjmů a výdajů – důležitý bude zejména tam, kde podnikatel splácí úvěr

Finanční analýza aneb jak si vede náš podnik

Přístupy:

a) Výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů

b) Srovnání vývoje v čase – vychází z údajů účetnictví za určitá období a hodnotí se, zda došlo ke zlepšení či zhoršení

 

 

 

Ukazatelé:

- Rentabilita

- Likvidita

- Struktura kapitálu

 

Ukazatele struktury kapitálu a úvěrové stability

- Podnik by měl udržovat vhodný poměr mezi vlastními a cizími zdroji, mezi krátkodobými a dlouhodobými zdroji

 

  1. Kvóta vlastního kapitálu = vlastní kapitál/ celkový kapitál (pasiva) *100

* Udává, jakou část tvoří vlastní kapitál z celkového kapitálu (kolem 50%)

  1. Pracovní kapitál v % z OM = (krátkodobé pohledávky + zásoby + finanční majetek +- krátkodobé závazky)/ krátkodobé závazky *100

* Udává, jak vysoké jsou prostředky, které můžeme využívat po financování provozu (mezi 30-50%)

  1. Doba splácení dluhů = (cizí zdroje – finanční majetek)/ cash flow

 

Řízení oběžného majetku

- Má za cíl stanovit optimální množství a pro toto množství získat finanční prostředky (zdroje)

- Co ovlivňuje výši OM a množství finančních zdrojů?

1. Řízení zásob - usměrňujeme velikost zásob materiálu, nedokončených výrobků, hotových výrobků

2. Řízení pohledávek – platební schopnost, stanovujeme vhodnou dobu splatnosti, upomínáme neplatiče

3. Řízení krátkodobých závazků – hlídáme optimální výši, aby nebyly nízké nebo příliš vysoké – hrozilo by zadlužení

- Abychom zjistili, jak jsme úspěšní v řízení OM, můžeme posoudit pomocí:

Doby obratu peněz = doba obratu zásob + doba splatnosti pohledávek – doba splatnosti závazků

 

Doba obratu zásob = průměrná zásoba/ tržby *360

Doba obratu zásob udává dobu od nákupu materiálu přes jeho zpracování až do prodeje hotových výrobků – chceme, aby byla co nejkratší

Doba splatnosti pohledávek = pohledávky za odběrateli/tržby*360

Doba splatnosti pohledávek udává za kolik dnů od vyfakturování, odběratelé zaplatí, chceme, aby doba byla co nejkratší

Doba splatnosti závazku = závazky vůči dodavatelům/tržby*360

Doba splatnosti závazku udává, za kolik dnů průměrně zaplatíme dodavatelům, chceme, aby byla co nejdelší, čím později zaplatíme, tím déle můžeme tyto peníze použít

 

 → na základě těchto ukazatelů jsme schopni vypočítat celkovou potřebu provozních prostředků (PPP)

 

PPP = doba obratu peněz * náklady/360

Zkracujeme dobu obratu peněz a tím usilujeme abychom:

- Zkrátili dobu obratu zásob

- Zkrátili dobu splatnosti odběratelům

- Prodloužili dobu splatnosti dodavatelům

 

→díky tomu jsme schopni zmenšit objem potřebných provozních prostředků

 

 

Srovnání vývoje v čase

a) Vývoj jednotlivých položek účetních výkazů – složek k nákladům, majetku, pohledávek

b) Vývoj poměrových ukazatelů

 

Likvidita 1. Stupně = finanční majetek/ krátkodobé závazky *100

- Do jaké míry jsme schopni hned hradit své krátkodobé závazky, 20%

Likvidita 2. Stupně = (finanční majetek + krátkodobé pohledávky)/ krátkodobé závazky *100

- Do jaké míry jsme schopni hned hradit závazky z finančního prostředku a pohledávek alespoň 100%

Likvidita 3. Stupně = (finanční prostředky + krátkodobé pohledávky + zásoby)/ krátkodobé závazky *100

- Vyžaduje na kolik je krátkodobý kapitál krytí krátkodobého majetku

- Alespoň 150%, 200%

- Navíc byl skreslen neprodejnými zásobami

- Slouží spíš pro odhad 

 

Rozpočet nákladů

- Rozpočet N ovlivňuje:

a) Předběžné kalkulace – složky N stanovené na jednici vynásobíme plánovanou velikostí produkce

b) Kvalifikovaný odhad – vycházíme z minulého období → upravujeme podle velikosti prodeje a produkce o zadané úkoly ve snížení N

c) Rozbor jednotlivých činitelů působících na N – snížení nebo zvýšení energií, snížení poptávky → sníží se Q → sníží se materiálové N

 

Rozpočet výnosů (tržeb) a zisku

Závisí na:

a) Velikosti prodeje – stanovíme podle plánu prodeje a plánu výroby

b) Cenách – vychází z marketingových cílů a cenové politiky (slevy, stanovené odlišných cen pro různé teritoria a zákazníky), kalkulací musíme stanovit dolní hranici ceny k pokrytí N

 

Časová hodnota peněz

Budoucí hodnota peněz:

- Představuje částku, kterou budeme mít za určitou dobu

- Výpočet můžeme provádět pomocí vzorce – výpočet úroků

Vzorec pro výpočet úroků = jistina /100 * úroková sazba * počet dnů/360

 

Současná (dnešní) hodnota peněz:

- Nám říká, kolik bychom měli dnes investovat, jestliže chceme v budoucnu získat z investice přesně danou částku

- Výpočet:

Odúročitel = 1/(1+úroková sazba/100)n

Současná hodnota peněz = (konečná částku (jistina) * odúročitel = konečná (jistina) částka)/ (1+úroková sazba/100)n

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář