Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. Peníze, platební styk

13. 5. 2010

Peníze, platební styk, finanční instituce

 

Peníze – historie:

v Dříve výměna zboží za zboží, prodeje za určité druhy zboží

v Slované – plátno → platit

v Římané – dobytek, obilné koření, kakaové boby, peří. Později drahé kovy – zlato, stříbro, později papírové peníze, které se vyvinuly z dlužních úpisů

 

Formy peněz:

1. Mince – o nižší nominální hodnotě (od r. 1993 Jablonec nad Nisou)

2. Bankovky (Praha) o vyšší nominální hodnotě, vydává centrální banka

3. Depozita – vklady na účtech v bankách (bezhotovostní peníze)

4. Cenné papíry

 

Ochrana bankovek:

- Vodoznak

- Okénkový proužek

- Speciální bankovkový papír

- Mikrotext

- Soutisková značka

- Skrytý obrazec

- Opticky proměnlivá barva

- Iridiscentní pruh

 

Lidé na bankovkách:

20Kč - Přemysl Otakar I. 500Kč - Božena Němcová

50Kč – svatá Anežka Česká 1 000Kč – František Palacký

100Kč – Karel IV. 2 000Kč – Ema Destinnová

200Kč – Jan Ámos Komenský 5 000Kč – Tomáš Garrigue Masaryk

 

Finanční trh:

- Je trh se všemi formami peněz

Trh zboží

Trh služeb

- Jedná se o přesun peněz od těch, kteří mají k těm, co peníze potřebují

- Členění finančního trhu

* Peněžní

* Kapitálový

 

1. Peněžní trh – peněžní prostředky se získávají a používají krátkodobě (do 1 roku). Patří zde šeky, směnky, krátkodobé úvěry, vklady

2. Kapitálový trh – na trhu jsou umisťovány střednědobé a dlouhodobé finanční zdroje získávané pro dlouhodobé investice. Patří sem dlouhodobé úvěry, dlouhodobé vklady, dluhopisy, akcie,…

Oběžný majetek

Z předcházejících hodin známe výrobní faktory

peníze

kapitál

přírodní zdroje

Podnikatelé výrobní faktory označují jinými názvy

Oběžný majetek – přírodní zdroje (materiál)

Dlouhodobý majetek – kapitál- stroje a budovy

Zaměstnanci – práce fyzická a duševní

Majetek podnikání bude potřeba získat a nakoupit, k tomu musíme mít finanční prostředky:

Vlastní zdroje – počáteční vklad nebo zisk, který vznikne v průběhu podnikání

Cizí zdroje- zejména úvěry (půjčky)

 

Rozlišení oběžného majetku

Oběžný majetek – ve výrobním procesu mění svou podobu doba použitelnosti je nejvýše jeden rok

často se spotřebovává jednorázově

např. mouka, vajíčka v pekařství ® rohlík

 

Koloběh oběžného majetku – peníze ® materiál ® výrobky ® zboží ® pohledávky

 

Členění oběžného majetku

  a.  Finanční majetek - peníze

 -na účtě

 - v hotovosti

-peníze ceniny (např. poštovní známky, kolky, stravenky)

- krátkodobý finanční majetek – vklady a cenné papíry, které podnik zakoupí a vlastní je nejdéle 1. rok (směnka)

 b. Pohledávky – přestavují nárok na zaplacení prodané statky a služby

 c. Zásoby – je majetek, který na určitou dobu ukládáme do skladu

 

Členění zásob

- materiál  a. Základní materiál ( dřevo- židle

 kalhoty- látka

 hrnek- hrnčířská hlína)

 b. Pomocný materiál

židle- hřebíky, šrouby, lak

 kalhoty- nitě, knoflík, zip

 c. Provozovací látky

 

Polotovar – Jsou produkty, které byli zpracovány, ale bez dalšího zpracování nemohou být použitelné

sirup do limonády, polévka ze sáčku

 

Nedokončená výroba – produkty prošly výrobními operacemi byly na ně vynaloženy náklady ale nejsou ještě dokončené

Např. vytištěné listy – nutnost svázat

 Košile – nastříhané díly nedokončená výroba

 

Výrobky – hotové produkty- kniha, košile obyvatelstvu slouží jako spotřební statky třeba chleba, prací prášek nebo jako kapitálové statky látka na šití ručníku nebo jako dlouhodobý majetek např. soustruh, výrobní linka

 

Zboží – obecně cokoli co nabízí trh nebo výrobky nakoupené v obchodních podnicích, které se dál prodávají

Např. Kniha – koupilo knihkupectví a prodává zákazníkovi

  Jízdní kolo – koupil maloobchod a prodává zákazníkovi

 

- Ukládání peněz na účet

* Peníze můžeme uložit:

· Majitel účtu

· Oprávněné osoby podle podpisového vzoru

· I osoby, které nemají právo disponovat s účtem, ale znají číslo účtu

* Možnosti uložení peněz:

a) Hotově

· U peněžní přepážky v bance vyplníme pokladní složenku

· Zaslat prostředky poštovní poukázkou

b) Bezhotovostně

· Zasláním finančních prostředků z jednoho účtu na účet druhý

 

- Platby z účtu:

* Banka zjistí, zda je na účtu dostatek prostředků, pokud ne platba neproběhne

* Zda je osoba oprávněná zadat platbu z účtu – dle podpisového vzoru nebo heslo atd. Při internetovém bankovnictví

- Hotovostní placení:

* Na přepážce v bance pomocí výběrního lístku nebo šeku

* V bankomatu pomocí platební karty

- Bezhotovostní placení

1) Úhradová forma – plátce zadává příkaz k úhradě, stanoví výši a den, kdy má být platba provedena, banka z jeho účtu prostředky odepíše a odešle na účet příjemce, obě strany jsou o provedení úhrady informovány výpisem z účtu

* Příkaz k úhradě:

Jednotlivý (jednorázový) – pro jednu platbu

Hromadný – pro více plateb, mohou být určeny různým příjemcům

Trvalý – pro platby, které se pravidelně opakují

Př. Stavební spoření, hypotéční splátky, půjčky, výživné, důchodové připojištění, atd.

 


2) Inkasní forma- výši platby a den platby zadává příjemce peněz, majitel účtu platbu povoluje a stanoví maximální výši inkasa

Příkaz:

· Jednotlivý

· Hromadný

· Trvalý

 

Příkaz je možné zadat

· Osobně

· Po telefonu

· Po internetu

 

 

 

Př. Obědy, účet za telefon, elektřina, plyn, voda, atd.


 

U každého příkazu k úhradě musíme zadat některé údaje:

- Na vrub účtu číslo

- Kód banky

 

Další údaje:

- Ve prospěch účtu číslo

- Kód banky

- Variabilní symbol

- Konstantní symbol

- Specifický symbol

- Popis pro vlastní potřebu, zpráva pro příjemce

- Uložit k autorizaci

- Podpis a odeslání

 

Přímé bankovnictví

- Styk s bankou bez osobního kontaktu s personálem banky

- Vyžaduje důkladné zabezpečení – heslem, přenášením údajů zašifrované

a) Samoobslužné zóny – bankomat, automat na výpisy, automat pro přijímání příkazů k úhradě

b) Ovládání účtu na dálku

* Phonebanking

· Přes pevnou linku nebo mobil

· Technologie SIM Toolkit – software, který se dá do mobilu

· Zadávání platebního příkazu přímo přes mobil

* Homebanking

· Dálkové připojení s bankou přes speciální software

· Užitečný pro podniky s velkým množstvím operací

* Internetbanking

· Komunikace s bankou přes internet

c) Karty

* Pořízení platebních karet

· Debetní karty

o K placení za zboží a služby, výběr hotových peněz

o Odepsána z účtu kupujícího

o Částka je limitována aktuálním množstvím finančních prostředků na účtu

o Když máme sjednaný tzv. kontokorent → můžeme čerpat do mínusu

· Kreditní (úvěrové) karty

o Čerpání finančních prostředků půjčených od banky – do výše dohodnutého limitu

 

Mezinárodní finanční instituce

a) Mezinárodní měnový fond

* Má více než 200 členských států

* Za hlavní cíle považuje stabilní měnové kurzy

* Každý členský stát vkládá členský příspěvek

b) Světová banka

* Tvoří ji několik institucí, nejvýznamnější je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

* Je podmíněno členství v MMF

* Poskytuje úvěry

* Vyžaduje se vládní záruka za splácení

c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj

* Je směrována na podporu ekonomik zemí východní Evropy, zejména soukromého sektoru

* Podpora privatizace a financování akcí státního významu

 

Stavební spořitelny

 

- Spojena s právem na poskytnutí úvěru

- Je nejméně na 6 let

- Státní příspěvek je ve výši 15%, ale maximálně 3 000Kč což by odpovídalo roční úložce 20 000Kč

- Úročení je nízké (1 – 3%) – je regulované zákonem o stavebním spoření

- Po 6 letech si peníze můžeme vyzvednout a použít je na jakýkoliv účel

 

Penzijní fondy

- Pravidelné (nejčastěji měsíční) úložky

- Stát k nim poskytuje příspěvek

- Ukládání musí trvat minimálně 5 let

- Částka může být vybrána až po dosažení určitého věku

- Úložky a příspěvky státu jsou penzijním fondem investovány. Tyto investice zhodnocuji vložené prostředky, přičemž různé penzijní fondy mají různé výsledky a vyplácejí tak poněkud odlišnou výši penzí

- Lze ji získat 3 způsoby:

* Jednorázové vyrovnání

· Vyplácí se najednou v době, kdy jsou podmínky splněny pro výplatu

* Penzi

· Vyplácí se průběžně

· Část prostředku je nadále uložena u penzijního fondu, což znamená, že se prostředky stále zhodnocují

* Odbytné

· Jestliže požádáme o výplatu peněz dříve, než uplyne stanovená doba spoření, nebo nebudeme mít stanovený věk → přicházíme tím o státní příspěvek

4 druhy pojištění:

1) Starobní penze – základní dávka. Vyplácí se nejdříve v 60 letech, nejkratší doba trvání je 5 let. V opačném případě zaniká nárok na státní příspěvek.

2) Výsluhová penze – umožňuje klientovi, aby si vybral část prostředků dříve, než vznikne nárok na penzi starobní

3) Invalidní penze – vyplácí se, pokud se klient stal v průběhu spoření plně invalidní a nebude moci dále spořit na starobní penzi – tuto penzi si musí účastník sjednat předem, navíc fond stanoví, po jaké době spoření by na tuto penzi vznikl nárok

4) Pozůstalostní penze – zemře-li klient a měl-li ve smlouvě sjednánu i pozůstalostní penzi, dostávají ji po stanovenou dobu pozůstalí. Zákon stanoví, aby minimální doba spoření byla 3 roky

 

Přesné podmínky pro výplatu, poskytnutí jednotlivých druhů penzí, výši měsíční penze atd. stanoví v každém fondu penzijní plán.

 

 

Trh s cennými papíry dělíme:

· Primární trh – prodávají se nově emitované (vydané) cenné papíry (CP) – obstarávají zejména banky

· Sekundární trh – obchoduje se již s vydanými cennými papíry.

Obchod provádějí buď banky, burza, přes RM systém nebo jednotlivý makléři

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

') ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

') ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

') ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

') ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

') ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

) ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

) ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

) ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

) ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

) ORDER BY 1-- -

(cPlL, 1. 6. 2020 5:37)

qFVl

'fkZhcq<'">zZwTEj

(cPlL, 1. 6. 2020 5:36)

qFVl

'fkZhcq<'">zZwTEj

(cPlL, 1. 6. 2020 5:36)

qFVl

'fkZhcq<'">zZwTEj

(cPlL, 1. 6. 2020 5:36)

qFVl

'fkZhcq<'">zZwTEj

(cPlL, 1. 6. 2020 5:36)

qFVl

'fkZhcq<'">zZwTEj

(cPlL, 1. 6. 2020 5:36)

qFVl